Tento obchod používa cookies na poskytovanie lepších služieb. Odporúčame ich používať na plné využitie poskytovaných možností.

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne 0908 031 531
Pon-Pia: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Dotácie na kolektory, fotovoltaiku a tepelné čerpadlá - prepadli 2 mil. eur

Dotácie na kolektory, fotovoltaiku a tepelné čerpadlá - prepadli 2 mil. eur

Aktuálny stav

V súčasnosti plynie 6, resp. 4 mesačná lehota na uplatnenie poukážok vydaných v I. (december 2015), resp. II. kole (február 2016) dotačného programu Zelená domácnostiam. Celkovo bolo vydaných 4669 poukážok v hodnote 10,25 mil. EUR. Z toho už viac než tisíc poukážok prepadlo, keďže neboli do 30 dní od ich vydania uplatnené u vybraného zhotoviteľa. V súčasnosti "prepadnutá" suma prevyšujúca 2 mil. EUR sa pravdepodobne ešte navýši, kvôli neinštalácii, resp. nesprávnej inštalácii časti OZE zariadení a tá tak bude presunutá do avizovaného III. kolo so začiatkom v 2. štvrťroku 2016. Zaujímavosťou je očakávané vyhlásenie III. kola len pre mimobratislavské regióny. Škoda prepadnutých poukážok, ktoré mohli poslúžiť ďalším záujemcom. Viac informácií o dotačnom programe nájdete nižšie.

Prejavený záujem domácností o získanie dotácie na kúpu OZE zariadení je enormný a teda platí pravidlo, "kto prv príde, ten prv melie". Preto, ak nechcete zmeškať svoju príležitosť, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zelená domácnostiam

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na pelety či splyňovanie dreva) majú svoje nepopierateľné výhody a určite im bude patriť budúcnosť. Svojou prevádzkou dokážu ušetriť tak Vaše peniaze, ako aj životné prostredie. Avšak v dnešnej dobe ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, bráni pomerne vysoká investičná náročnosť. Postupom času by mali ceny týchto technológií klesať a naopak ceny elektrickej energie, plynu či tepla by mali rásť, čo určite podporí našu motiváciu k ich nákupu. Rovnako Vás isto poteší aj dotačný program Zelená domácnostiam.

Ekologický záväzok SR a vyčlenené financie

Slovenská republika, v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 14% celkovej spotreby energie, chce tento pozitívny trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR rozhodli o opätovnom zavedení dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia Operačný program EÚ - Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiam v rokoch 2014-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 miliónov EUR. K európskym peniazom boli prisľúbené aj financie zo štátneho rozpočtu a tak celkový balík peňazí určený pre slovenské domácnosti dosahuje 115 miliónov EUR.

Administráciou celého procesu bola poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá pripravila a realizuje národný projekt Zelená domácnostiam. Ide podporný mechanizmus založený na poskytovaní poukážok tak, aby sa návratnosť investície pohybovala okolo 7 až 10 rokov. Celkovo sa v projekte Zelená domácnostiam pre roky 2015 - 2018 ráta s výškou finančných prostriedkov 45 miliónov EUR, z čoho je suma 2,3 miliónov EUR vyčlenená pre rozvinutejší Bratislavský kraj (asi 65.000 obývaných bytov v rodinných domoch, čiže 7,6% v rámci celej SR).

II. kolo dotačného programu

Dlho očakávané II. kolo dotačného programu Zelená domácnostiam bolo spustené 1. februára 2016 a v rovnaký deň bolo aj uzatvorené. Vyčlenených 7 milióny EUR, z čoho pre záujemcov z Bratislavského kraja bolo určených 0,5 milióna EUR, sa rozchytalo za rekordný 1 deň! Najzásadnejšou zmenou oproti I. kolu bol väčší výber zhotoviteľov a skrátená lehota na uplatnenie poukážky (inštaláciu zariadenia) zo 6 na 4 mesiace od jej vydania, ináč prepadne. Celkovo bolo v II. kole vydaných 3216 poukážok, z čoho 1316 ks pripadlo na solárne kolektory, 1129 ks na fotovoltické panely, 540 ks na tepelné čerpadlá a 231 ks na kotly na biomasu. Samozrejme financie z nevyužitých, resp. prepadnutých poukážok sa presunú do avizovaného III. kolo so začiatkom v 2. štvrťroku 2016.

I. kolo dotačného programu

Záujemcovia z radov domácností mohli v I. kole od 1.12.2015 žiadať o finančný príspevok pokrývajúci časť ceny konkrétneho zariadenia a jeho inštalácie (nie viac ako 50% hodnoty zákazky). V prvom kole projektu bolo k dispozícii 2,78 miliónov EUR pre domácnosti mimo Bratislavského kraja a pre Bratislavský kraj bolo určených 0,47 milióna EUR. Keďže na "testovacie" I. kolo bolo vyčlenených len 7% z celkového balíka projektu Zelená domácnostiam, financie boli rezervované za prvé 3 dni pre Bratislavský kraj, resp. 4 dni pre ostatné kraje. Takže I. kolo je skončené a prijímanie žiadostí o poukážky pozastavené. Ak prihlásené domácnosti nevyužijú pridelené poukážky, rezervované financie im prepadnú a budú vložené do ďalších kôl. Pokiaľ ide o prejavený záujem, celkovo bolo v I. kole pridelených 1453 poukážok a to nasledovne: fotovoltické systémy 574 ks, solárne kolektory 472 ks, tepelné čerpadlá 307 ks, kotly na biomasu 100 ks.

Podmienky podpory

Hoci je finančná podpora domácnostiam celkom štedrá, nie všetci záujemcovia budú uspokojení. Pochopiteľne tomu zabránia obmedzené prostriedky, ale aj Agentúrou určené podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé zariadenia. Jednou zo základných požiadaviek je ochrana systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), takže inštalácia malého zdroja tepla nesmie viesť k odpojeniu domácnosti ani výraznému zhoršeniu parametrov CZT. Takisto nebudú podporené inštalácie OZE zariadení v bytovom dome, do ktorého je teplo dodávané z účinných systémov CZT, resp. energetický certifikát nenavrhuje opatrenia vedúce k úsporám energie a až následnej inštalácii OZE zariadení. Navyše kúpa kotla na biomasu (spaľovanie peliet, štiepky či brikiet, resp. splyňovanie dreva) bude podporená iba vtedy, ak ním domácnosť nahradí kotol na uhlie či zemný plyn a zároveň nemá možnosť pripojiť sa na CZT.

Subjektom oprávneným žiadať o dotáciu sú pri rodinných domoch, nie chatách, ich vlastníci (FO) a pri bytových domoch spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia zastupujúci vlastníkov bytov. Zároveň rodinný dom ani byt nesmú byť:

  • vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby ani vedené v obchodnom majetku podnikateľského subjektu,
  • prenajaté podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy RD alebo BD,
  • prenajaté FO za účelom podnikania a
  • max. 15% nákladov za energie môže byť účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu.

Okrem obmedzení boli stanovené aj priority, ktoré jednotlivé žiadosti predovšetkým v záverečnej fáze, keď sa budú financie míňať, zvýhodnia. SIEA uprednostní tých uchádzačov, ktorí (i) preukázateľne uskutočnili opatrenia znižujúce spotrebu energie v rodinných domoch, (ii) nachádzajú sa v lokalitách bez CZT a (iii) k produkcii elektriny si zabezpečia aj batérie. V tomto ohľade je naozaj efektívnejšie, ak domácnosť najprv zateplí, čiže zníži tepelné straty RD a až potom inštaluje nové OZE zariadenie. Pre tento účel možno využiť dotácie na zateplenie rodinného domu.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok a preplácanie poukážok

Žiadatelia si na webovej stránke SIEA vyberú zo zoznamu technológií a montážnych firiem (zhotoviteľov) spĺňajúcich určené podmienky a elektronicky požiadajú o vydanie poukážky pokrývajúcej časť nákladov. (Poznámka: Treba si uvedomiť, že nie každý zhotoviteľ má vo svojom portfóliu každú technológiu, takže ich budete musieť spárovať.) Následne SEIA domácnosti doručí návrh zmluvy a predmetnú poukážku, ktorú bude potrebné do 30 dní uplatniť u vybraného zhotoviteľa. Ten potom musí v lehote platnosti poukážky (4 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, v I. kole bola určená 6-mesačná lehota) zabezpečiť inštaláciu OZE zariadenia osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov a spustenie samotného zariadenia do prevádzky a predložiť poukážku na preplatenie Agentúre, ktorá bude oprávnená, za súčinnosti domácností, uskutočniť kontrolu inštalácie priamo na mieste. Treba si uvedomiť, že Agentúra nebude spätne preplácať OZE zariadenia inštalované pred platnosťou poukážky.

Pred podaním žiadosti o poskytnutie poukážky odporúčame preštudovať si Všeobecné a Osobitné podmienky II. kola dotačného programu, podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o poukážku a pri uzatváraní zmluvy so zhotoviteľom riadiť sa odporúčaniami Agentúry.

zdroj: energieprevas.sk